STAŻE I PRAKTYKI

Dane personalne (imię, nazwisko, email, telefon komórkowy)
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
* ✓ OK
Plik CV
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Polecenie pracownika Wpisz tutaj dane pracownika, który polecił Tobie to ogłoszenie lub pracuje w naszej firmie.
 
Klauzula Informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marion Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), przy ul. Chwaszczyńskiej 131 A, KRS nr 0000064030 (dalej jako: „ADO”).
 2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail naruszenia.rodo@marionkosmetyki.pl
 3. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych zawarte w ofercie pracy: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o przebiegu zatrudnienia, dane o doświadczeniu zawodowym i wykształceniu, dane o zainteresowaniach.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko oraz do celów przyszłych rekrutacji za Pana/Pani zgodą.
 5. ADO może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą̨ prowadzonej przez ADO rekrutacji.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  1. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);
  2. w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4);
  3. na potrzeby przyszłych rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt 4);
  4. w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą̨ prowadzonej przez ADO rekrutacji jest to art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes ADO)
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość́ udziału w rekrutacji.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, prawne oraz kadrowe. Wszyscy nasi dostawcy mają siedziby w Unii Europejskiej.
 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji na stanowisko wskazane w pkt 4.
 10. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji, w której brał(a) Pan/Pani udział.
 11. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane dla celów przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 13. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 14. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.